Parafia Najświętszej Maryi Panny Bolesnej Płoty

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW ŚW.

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚW. I KATOLICKIEGO POGRZEBU

 

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)

 • wyciąg z aktu ślubu koś­ciel­nego rodziców

 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)

 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary oraz świadectwo bierzmowania

 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji

 • w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej

 •  

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

 •  

MAŁŻEŃSTWO

 

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania  (aktualna: 3 miesiące ważności)

 • dowód oso­bisty

 • ostat­nie świadectwo z religii

 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w  kursie przedmałżeńskim

 • zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konko­rda­towy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 •  

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

 

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu

 • zaświad­cze­nie o udzie­le­niu sakra­mentu chorych i wiatyku (Komu­nii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpi­talu (wys­tawia je kapelan szpitala)